Nordiskt samarbete centralt för Arktis framtid

Denna vecka möttes det Nordiska rådet i Helsingfors. I egenskap av den finska regeringens samarbetsminister för nordiskt samarbete, presenterade jag Nordiska ministerrådets arktiska program för 2018–2021. ”Nordiskt partnerskap för Arktis”, är i raden det åttonde samarbetsprogram för utvecklingen i Arktis.

De nordiska länderna har många lovande områden för samarbete i nya arktiska branscher som t.ex. navigering och position i nordliga områden, rymdekonomi, meteorologiska tjänster, trådlös kommunikation och ny infrastruktur. I alla dessa områden kan vi dra klar nytta, att kombinera vårt bästa nordiska kunnande.

I programmet arbetar vi utifrån fyra engelska ”P”: Peoples, Planet, Prosperity, Partnerships – alltså folk, planet, välfärd och partnerskap.

Första och största fokusen ligger på befolkningen, ”peoples”, det vill säga hela befolkningens välbefinnande i Arktis. De nordiskt stödda projekten har därför speciella fokus på ursprungsbefolkningen i Arktis; på familjer i Arktis; på jämställdhet och könsroller i Arktis; på hälsa och sociala förhållanden samt på utbildning och kompetensutveckling.

Den andra fokusen är ”planeten”. Vi arbetar på att skapa en god miljö, en god natur och ett gott klimat för folk att bo i. Därför ska de nordiskt stödda projekten ha fokus på utveckling av hållbara städer i Arktis; på hållbar energi i Arktis; på hållbart utnyttjande samt bevarande av havets resurser. Vi bör också fortsätta att kämpa mot klimatförändringens utmaningar i Arktis.

Ett tredje fokus är välfärden, ”prosperity”, ett arbete för tillväxt och välstånd i Arktis. Därför ska de nordiskt stödda projekten ha fokus på innovation och entreprenörskap; på utveckling av lokala affärsmöjligheter; på digitalisering och det att vara förbundna digitalt, samt på utveckling av kultur och kreativa industrier.

I det kommande nordiska arktiska samarbetsprogrammet har det lagts extra vikt vid partnerskapsdelen, ”partnerships”. ”Nordiskt partnerskap för Arktis” stämmer på många sätt överens med Finlands ordförandeskapsprogram för Arktiska rådet och därmed den mer övergripande arktiska agendan.

I en nära framtid kommer den dåliga tillgången och kvaliteten på satellitbaserad navigering och positionsdata i de nordliga områdena att bli ett verkligt problem. Flera av de nya tjänsterna som utvecklingen av Arktis baserar på, kräver hög precision för att fungera. I arktiska områden inför jonosfären och geometrin för mottagare av satellitnavigering svårlösta utmaningar.

Genom nordiskt samarbete kan vi påverka att saken tas upp t.ex. inom EU och europeiska rymdorganisationen (ESA). Om vi förenar vårt nordiska datakommunikationskunnande med rymdteknologi får vi också lovande nya möjligheter till affärsverksamhet. Ett sådant projekt är affärsmodeller ”New Space Economy”, var små satelliter kan erbjuda nya möjligheter för de utmaningar som gäller fjärranalys och navigering i Arktis.

Navigering, telekommunikation och meteorologi är alla stora utmaningar just i Arktis och på alla tre områden finns i de nordiska länderna komplementärt spets-kunnande och därför ett genuint intresse att bilda olika partnerskap. Redan nu stöder ministerrådet meteorologiskt samarbete bland annat om förbättring av klimatdata i Arktis inom ramen för meteorologiska världsorganisationen WMO.

Inom kommunikation ska vi inte glömma infrastrukturen, var t.ex. Finland för tillfället samarbetar om en nordlig datakommunikationskabel till Asien och en järnväg till Ishavet. Arktis erbjuder många möjligheter, var nordiskt samarbete och partnerskap är en utgångspunkt för en hållbar väg framåt.

Anne Berner
Kommunikationsminister,
samarbetsminister för nordiskt samarbete

Julkaistu osoitteessa anneberner.fi 05.11.2017.
Julkaistu LVM:n Impulssi-blogissa 22.05.2018.

Kirjoittanut: Anne Berner