Kartläggning av coronavirusets smittkedjor – hur och på vilka villkor?

I syfte att motverka coronaviruset i världen sprids nu olika digitala kartläggningstjänster för coronavirusets smittkedjor. Syftet är ädelt: att med hjälp av en mobiltelefon ta reda på vilka personer som en bärare av coronaviruset har varit i kontakt med innan han eller hon har fått vetskap om sin smitta.

Lösningen ska vara frivillig

Borde Finland få en sådan här digital lösning? Vi vill ju ta oss ur det undantagstillstånd som stängt hela samhället, begränsat medborgerliga fri- och rättigheter och även ekonomiskt är skadligt. Vi vill också tidigt upptäcka nästa våg av corona. Vi måste vara redo att agera snabbt.

Det är absolut nödvändigt att medborgarna ställer sig positiva till lösningen. I Europeiska unionen är nivån på dataskyddet hög – vilket den också bör vara eftersom det handlar om ett europeiskt grundläggande värde. Därför kan den digitala kartläggningen av kontakter endast basera sig på användarens samtycke. De uppgifter som samlas in i samband med den frivilliga tjänsten ska vara helt skyddade.

Tre miljoner användare behövs

Medborgarnas egen förmåga och vilja att agera för sitt eget och samhällets bästa måste stärkas. Denna tjänst är nämligen till verklig nytta endast om den tas i bruk på bred front. Målet ska vara en nyttjandegrad på minst 60 procent.

Det är, som vi politiker brukar säga, en utmanande utmaning. Den finländska 112-applikationen har laddats ner 1,6 miljoner gånger, men en nyttjandegrad på 60 procent skulle kräva tre miljoner användare i Finland.

Vi vill framför allt skydda den äldre befolkningen från corona. Även om glädjande många äldre människor på grund av undantagssituationen har haft nytta av digitala tjänster, är en stor del av dem inte ens vana att använda smarttelefoner. Många över 70 år behöver alltså absolut hjälp av oss andra för att klara av denna digitala utmaning.

Privata och offentliga aktörer måste samarbeta

Vi behöver också ett exceptionellt nära samarbete mellan olika myndigheter. Ansvaret för att leda projektet ska vila på hälsovårdsmyndigheterna, eftersom kontaktuppgifterna på bästa möjliga sätt uttryckligen ska tjäna huvudsyftet: att begränsa spridningen av coronaviruset. 

Jag ansvarar för frågor som rör elektroniskt dataskydd och datasäkerhet och jag lovar att göra allt jag kan för att få till stånd en pålitlig och tekniskt kvalificerad tillämpning.

Även företagen måste nu samarbeta på bred front för att vi ska kunna välja en fungerande lösning som omfattar hela Finland. Både teknikföretagen och branschen har på ett fantastiskt sätt nappat på tjänsten för det allmännas bästa. Samtidigt visar den finländska innovationsfinansieringen sin styrka i ett krisläge. Tack till alla för era bidrag hittills och även för kommande insatser.

Informationssäkerheten måste vara hundraprocentig

Säkerheten i tjänsten måste vara absolut tillförlitlig och nivån på informationssäkerheten bombsäker. Här biträds jag av Transport- och kommunikationsverkets Cybersäkerhetscentral, som tillsammans med sina egna samarbetspartner garanterar rikets högsta yrkesskicklighet i fråga om informationssäkerhet. Cybersäkerhetscentralen är aktivt med och bygger upp en finländsk lösning för kartläggningen av kontakterna. 

För talkot behövs alltså hela samhället, men i synnerhet varje medborgare. Endast med medborgarnas samtycke kan vi i en mycket svår situation i samhället ta oss vidare – utan att äventyra privatlivet och förtroendet.

Timo Harakka
Kommunikationsminister

Kirjoittanut: Timo Harakka