Tietoon perustuva päätöksenteko ja lainsäädäntö edistävät liikenneturvallisuutta

Päätösten on perustuttava tietoon. Siksi parhaillaan lausuntokierroksella olevassa liikenneturvallisuusstrategiassa juuri tietoon perustuva päätöksenteko nostetaan yhdeksi liikenneturvallisuustyön kulmakiveksi. Kaikilla tasoilla on hyödynnettävä syvällisemmin tietoa liikenneturvallisuudesta ja tehtävä päätöksiä tietopohjaisesti. Tiedon oltava laadukasta, kattavaa ja ajantasaista, jotta siitä olisi hyötyä myös todellisuudessa. Tarvitsemme nykyistä tarkempaa tilannekuvaa liikenneturvallisuudesta, kuten kuolemantapauksista ja vakavista loukkaantumisista. Erityisesti tilastointiin liittyy useita katvealueita,…

Lue lisää

Komission suuri ilmastopaketti julkaistaan heinäkuussa – neljä teemaa liikenteestä

Euroopan unionin tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2050. Tämän saavuttamiseksi jäsenmaiden johtajat sitoutuivat joulukuun 2020 huippukokouksessa 55 prosentin päästövähennystavoitteeseen vuoteen 2030 mennessä. Vertailukohtana ovat vuoden 1990 kasvihuonekaasupäästöt. Nyt määritellään toimet tavoitteen saavuttamiseksi. Komissiolta odotetaan ensi viikon keskiviikkona 14. heinäkuuta suurta ilmastopakettia (Fit for 55), joka sisältää lukuisia lainsäädäntöaloitteita eri sektoreille. Ilmastopaketissa on aloitteita, joilla vähennetään…

Lue lisää

Turvallinen liikennekäyttäytyminen vaatii sekä pelisääntöjä että oikeaa asennetta

Samoin kuin muussakin ihmisen toiminnassa, myös liikenteessä on kyse ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta. Ihmisten käyttäytyminen liikenteessä vaikuttaa merkittävästi myös liikenneturvallisuuteen. Liikennekäyttäytymiseen vaikuttavat monet erilaiset asiat, kuten osaaminen ja taidot liikkua liikenteessä sekä erilaiset liikenteeseen liittyvät asenteet. Turvallisen liikennekäyttäytymisen perusta on, että ihminen osaa toimia liikenteessä oikein. Liikenteessä vaadittavaa ydinosaamista ovat liikenteen pelisäännöt eli liikennesäännöt. Tässä tärkeä…

Lue lisää

Logistiikan digitalisaatio etenee dataa jakamalla

Valtioneuvosto antoi toukokuussa periaatepäätöksen logistiikan digitalisaatiosta. Päätös luo kokonaiskuvan valtioneuvoston kehitystyöstä logistiikan digitalisaation näkökulmasta ja linjaa eri ministeriöiden ja hallinnonalojen keskeiset toimenpiteet strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Logistiikka-alan kehitykseen vaikuttavat välillisesti erilaiset digitalisaation trendit. Esimerkiksi verkkokauppa on kasvanut viime vuosina nopeasti ja pandemian aikana yhä kiihtyen. Kaupan liiton digikauppaselvityksen (2021) mukaan vähittäiskaupan tuotteiden digiostaminen kasvoi Suomessa viime…

Lue lisää

Cyber security needs continuous development

In accordance with the Security Strategy for Society, the Ministry of Transport and Communications is in charge of ensuring the security and operational reliability of transport and communications network in Finland. The achievement of these targets was really put to the test when more than one million Finns started working remotely in the early stages…

Lue lisää

5G networks will form the backbone of our ever-digitalising society

The 5G technology currently being introduced will enable the kind of new services that we cannot even imagine at this stage. However, we already have some examples of sectors using the new technology. For example, industry, healthcare and automated transport are among the major beneficiaries of the 5G network technology. At the same time, the…

Lue lisää

5G-verkot tulevat muodostamaan alati digitalisoituvan yhteiskuntamme selkärangan

Tuloaan tekevällä 5G-teknologialla mahdollistetaan uudenlaiset palvelut, joita emme vielä tässä vaiheessa osaa kuvitellakaan. Esimerkkejä uutta teknologiaa hyödyntävistä sektoreista voidaan kuitenkin antaa. Esimerkiksi teollisuus, terveydenhuolto ja automattinen liikenne tulevat hyödyntämään 5G-verkkoteknologiaa. Samalla verkkojen sekä niiden käyttöön pohjautuvien palveluiden muuttuva luonne asettavat uusia kyberturvallisuuteen kytkeytyviä haasteita. Kun yhä useammat yhteiskuntamme kriittiset toiminnot perustuvat 5G-verkkoteknologiaan, on näiden verkkojen…

Lue lisää

Teknologia tuo turvallisuutta liikenteeseen

Valtaosa tieliikenteen onnettomuuksista johtuu inhimillisestä virheestä. Myös harrasteilmailun parissa sekä huviveneilyssä sattuu vaaratilanteita ihmisen erehtyväisyydestä johtuen. Kaikissa liikennemuodoissa teknologian kehitys on kuitenkin vähentänyt näiden virheiden mahdollisuuksia ja parantanut turvallisuutta. On siis ilmeistä, että myös parhaillaan lausunnolla olevassa liikenneturvallisuusstrategiassa teknologisella kehityksellä on tärkeä rooli. Teknologian kehityksen ja automaation mahdollisuuksia on pohdittu paljon liikenneturvallisuusstrategiaa työstettäessä. Kaikkien liikennemuotojen…

Lue lisää

Kyberturvallisuutta on kehitettävä jatkuvasti

Yhteiskunnan turvallisuusstrategian mukaisesti liikenne- ja viestintäministeriön strategisena tehtävänä on muun muassa varmistaa viestintäverkkojen turvallisuus ja toimintavarmuus. Näiden tavoitteiden saavuttamista testattiin toden teolla, kun yli miljoona suomalaista siirtyi etätöihin koronapandemian alkuvaiheessa. Asukaslukuun suhteutettuna siirtyminen etätöihin oli suurinta koko Euroopassa. Suomen viestintäverkot kestivät siirtymisen erinomaisesti ja verkkojen kapasiteetti on riittänyt. Tämän on mahdollistanut ajantasainen lainsäädäntö ja pitkäaikainen…

Lue lisää