IPCC-raportin takana on tutkimusyhteisö, joka palvelee koko yhteiskuntaa

Tämä kirjoitus on osa liikenne- ja viestintäministeriön Tutkitun tiedon teemavuoden blogisarjaa. Sarjan tarkoituksena on nostaa esiin LVM:n ja hallinnonalan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä asiantuntijoita sen takana.   Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin IPCC:n raportin takana on tutkimusyhteisö, jolla on vahva halu auttaa, jotta ilmaston haitallinen lämpeneminen saadaan pysähtymään ja jotta väistämättömiin vaikutuksiin osataan varautua ajoissa. Kuten sääennusteissa,…

Lue lisää

Tutkittu tieto on kestävän meriliikenteen edistämisen tukipilari

Tämä kirjoitus on osa liikenne- ja viestintäministeriön Tutkitun tiedon teemavuoden blogisarjaa. Sarjan tarkoituksena on nostaa esiin LVM:n ja hallinnonalan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä asiantuntijoita sen takana.   Elämme parhaillaan YK:n merentutkimuksen vuosikymmentä. Yhdessä muiden hallinnonalojen kollegoiden ja maamme johtavien merentutkijoiden kanssa saan olla mukana pohtimassa, mitä tämä tarkoittaa Suomessa. Meillä on valtavasti korkeatasoista merten…

Lue lisää

Data on ehtymätön luonnonvara myös vähäpäästöisessä tulevaisuudessa

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakan puhe Liikenne- ja viestintäfoorumissa 20.9.2021. Tervetuloa Liikenne- ja viestintäfoorumiin, joka on paitsi ministeriömme merkkitapahtuma, toivottavasti myös kansallinen käännekohta. Kun se edellisen kerran järjestettiin, maaliskuussa 2020, se taisi olla viimeinen iso paikalla järjestetty yleisötilaisuus – joten olkoon tämä nyt viimeinen iso etänä järjestettävä yleisötilaisuus. Erityisesti on jäänyt mieleeni, että korostin tuolloin…

Lue lisää

Tiedon hyödyntäminen on virkatyön ytimessä

Tämä kirjoitus on osa liikenne- ja viestintäministeriön Tutkitun tiedon teemavuoden blogisarjaa. Sarjan tarkoituksena on nostaa esiin LVM:n ja hallinnonalan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä asiantuntijoita sen takana.   Puhumme nykyisin paljon tietoon perustuvasta päätöksenteosta ja tiedolla johtamisesta sekä sen merkityksestä kaikessa tekemisessämme. Äskettäin tästä puhuessani sain vastaan kysymyksen: eivätkö päätökset sitten ennen ole perustuneet tietoon?…

Lue lisää

Liikenneturvallisuutta on lähestyttävä kokonaisvaltaisesti

Vuonna 2001 Suomessa hyväksyttiin valtioneuvoston periaatepäätöksessä pitkän aikavälin liikenneturvallisuusvisio, nollavisio. Sen mukaan tieliikennejärjestelmä on suunniteltava siten, ettei kenenkään tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä. Periaatepäätöksen hyväksymisestä ja turvallisuusvision asettamisesta on 20 vuotta. Vuosikymmenten kuluessa tieliikenteen turvallisuus on parantunut Suomessa selvästi. Tämä kehitys on kuitenkin huolestuttavasti hidastunut 2010-luvun jälkipuolella. Suomessa kuolee tieliikenteessä edelleen vuosittain yli 200…

Lue lisää

Tietoon perustuva päätöksenteko ja lainsäädäntö edistävät liikenneturvallisuutta

Päätösten on perustuttava tietoon. Siksi parhaillaan lausuntokierroksella olevassa liikenneturvallisuusstrategiassa juuri tietoon perustuva päätöksenteko nostetaan yhdeksi liikenneturvallisuustyön kulmakiveksi. Kaikilla tasoilla on hyödynnettävä syvällisemmin tietoa liikenneturvallisuudesta ja tehtävä päätöksiä tietopohjaisesti. Tiedon oltava laadukasta, kattavaa ja ajantasaista, jotta siitä olisi hyötyä myös todellisuudessa. Tarvitsemme nykyistä tarkempaa tilannekuvaa liikenneturvallisuudesta, kuten kuolemantapauksista ja vakavista loukkaantumisista. Erityisesti tilastointiin liittyy useita katvealueita,…

Lue lisää

Komission suuri ilmastopaketti julkaistaan heinäkuussa – neljä teemaa liikenteestä

Euroopan unionin tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2050. Tämän saavuttamiseksi jäsenmaiden johtajat sitoutuivat joulukuun 2020 huippukokouksessa 55 prosentin päästövähennystavoitteeseen vuoteen 2030 mennessä. Vertailukohtana ovat vuoden 1990 kasvihuonekaasupäästöt. Nyt määritellään toimet tavoitteen saavuttamiseksi. Komissiolta odotetaan ensi viikon keskiviikkona 14. heinäkuuta suurta ilmastopakettia (Fit for 55), joka sisältää lukuisia lainsäädäntöaloitteita eri sektoreille. Ilmastopaketissa on aloitteita, joilla vähennetään…

Lue lisää

Turvallinen liikennekäyttäytyminen vaatii sekä pelisääntöjä että oikeaa asennetta

Samoin kuin muussakin ihmisen toiminnassa, myös liikenteessä on kyse ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta. Ihmisten käyttäytyminen liikenteessä vaikuttaa merkittävästi myös liikenneturvallisuuteen. Liikennekäyttäytymiseen vaikuttavat monet erilaiset asiat, kuten osaaminen ja taidot liikkua liikenteessä sekä erilaiset liikenteeseen liittyvät asenteet. Turvallisen liikennekäyttäytymisen perusta on, että ihminen osaa toimia liikenteessä oikein. Liikenteessä vaadittavaa ydinosaamista ovat liikenteen pelisäännöt eli liikennesäännöt. Tässä tärkeä…

Lue lisää

Logistiikan digitalisaatio etenee dataa jakamalla

Valtioneuvosto antoi toukokuussa periaatepäätöksen logistiikan digitalisaatiosta. Päätös luo kokonaiskuvan valtioneuvoston kehitystyöstä logistiikan digitalisaation näkökulmasta ja linjaa eri ministeriöiden ja hallinnonalojen keskeiset toimenpiteet strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Logistiikka-alan kehitykseen vaikuttavat välillisesti erilaiset digitalisaation trendit. Esimerkiksi verkkokauppa on kasvanut viime vuosina nopeasti ja pandemian aikana yhä kiihtyen. Kaupan liiton digikauppaselvityksen (2021) mukaan vähittäiskaupan tuotteiden digiostaminen kasvoi Suomessa viime…

Lue lisää

Cyber security needs continuous development

In accordance with the Security Strategy for Society, the Ministry of Transport and Communications is in charge of ensuring the security and operational reliability of transport and communications network in Finland. The achievement of these targets was really put to the test when more than one million Finns started working remotely in the early stages…

Lue lisää