EtusivuTietoja

Tietoja

Impulssi-blogi

Impulssi-blogissa käsitellään liikenne- ja viestintäpolitiikan ajankohtaisia aiheita. Blogi antaa impulsseja, toimii keskustelun avaajana ja lisää tietämystä ja ymmärrystä siitä, mihin yhteiskunnallisiin tavoitteisiin liikenne- ja viestintäpolitiikalla pyritään. Ensimmäinen kirjoitus Impulssi-blogissa julkaistiin 2.2.2015.

Blogi on osa LVM.fi-palvelukokonaisuutta. Sisällöstä vastaavat ministeriön ja hallinnonalan asiantuntijat. LVM.fi-palvelun päätoimittaja on viestintäpäällikkö Antti Ellonen.

Blogin alusta, ylläpito ja kommentointi

Impulssi-blogi on toteutettu Worpress.com-palveluun. Blogin ylläpidosta vastaa liikenne- ja viestintäministeriön viestintäyksikkö.

Blogin kommentointi onnistuu esimerkiksi Twitter tai Facebook -tunnuksilla. Keskustelua blogin aiheista käydään myös sosiaalisen median kanavissa mm. aihetunnisteilla #impulssiblogi, #impulssipodcast ja #lvmfi. Impulssi-blogin osoite on impulssilvm.fi.

Seuraa myös:

Liikenne- ja viestintäministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö edistää väestön hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä. Huolehdimme toimivista, turvallisista ja edullisista yhteyksistä.

Toimivat liikenne- ja viestintäpalvelut ovat osa yhteiskunnan perustaa. Palveluiden raaka-aineena on yhä useammin tieto, alustana liikenteen ja viestinnän verkot.

Liikenne- ja viestintäpolitiikan päämääränä on lainsäädännön keinoin turvata kansalaisten toimiva arki ja tiedon, tavaroiden ja ihmisten liikkuminen. Edistyksellisellä lainsäädännöllä luodaan edellytyksiä markkinaehtoiselle palvelutuotannolle ja uusille liiketoimintaideoille.

Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee toimialaansa liittyvät poliittiset ja strategiset linjaukset ja lainsäädännön. Valmistelu tehdään avoimesti ja yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

Ministeriön tehtävänä on myös pitää yllä elinkeinoelämän kilpailukykyä ja hillitä ilmastonmuutosta hallinnonalan toimien kautta.

Palaute ja yhteydenotot

Palautetta voi lähettää ministeriön toimintaan liittyvissä asioissa ja kysymyksissä osoitteeseen kirjaamo@lvm.fi, ja tämän sivuston toimintaan liittyvissä asioissa osoitteeseen webmaster@lvm.fi.

Bloggen Impulssi

Den finskspråkiga bloggen Impulssi är ett forum för aktuella frågor inom transport- och kommunikationspolitiken. Bloggen ger impulser, inleder diskussioner och ökar kunskapen om och förståelsen för de samhälleliga mål som transport- och kommunikationspolitiken strävar efter. Den första bloggartikeln i Impulssi publicerades den 2 februari 2015.

Bloggen är en del av kommunikationsministeriets webbtjänst LVM.fi. Bloggartiklarna skrivs av sakkunniga på kommunikationsministeriet och på ministeriets förvaltningsområde. Chefredaktör för webbtjänsten LVM.fi är ministeriets kommunikationschef Antti Ellonen.

Plattform, drift och kommentarer

Bloggplattform för Impulssi är molntjänsten WordPress.com. Bloggen drivs av ministeriets kommunikation.

Du kan kommentera bloggartiklarna t.ex. via Twitter eller Facebook. På sociala medier förs diskussioner om aktuella ämnen på bloggen med hashtaggarna #Impulssiblogi, #Impulssipodcast och #lvmfi. Bloggadressen är impulssilvm.fi.

Följ även:

Kommunikationsministeriet

Kommunikationsministeriet främjar befolkningens välfärd och näringslivets konkurrenskraft. Vi arbetar för fungerande, säkra och förmånliga kommunikationer.

Fungerande tjänster inom transport och kommunikation hör till grundstenarna i samhället. Tjänsterna baserar sig allt oftare på information, och plattformen för att sprida informationen är olika nätverk inom området för transport och kommunikation.

Målet med transport- och kommunikationspolitiken är att lagstiftningsvägen säkerställa en fungerande vardag för medborgarna och rörlighet för information, varor och människor. Progressiv lagstiftning skapar grogrund för tjänsteproduktion på marknadens villkor och för nya affärsidéer.

Kommunikationsministeriet svarar för beredningen av politiska och strategiska riktlinjer samt lagstiftning inom ministeriets ansvarsområde. Beredningen sker öppet och i samarbete med intressenter.

Det hör också till ministeriets uppgifter att tillsammans med ministeriets förvaltningsområde bidra till att upprätthålla näringslivets konkurrenskraft och till att bromsa klimatförändringen.

Respons och kontakt

Respons och frågor som gäller ministeriets verksamhet kan skickas till kirjaamo@lvm.fi. Respons och frågor som gäller webbplatsen kan skickas till webmaster@lvm.fi.

”Impulssi” blog

A blog called ”Impulssi” deals with topical issues in transport and communications policy. It generates impulse, serves as a basis for discussion and increases understanding of the goals pursued by the transport and communications policies. The first blog entry was posted on 2 February 2015.

The blog is part of the LVM.fi service. The contents is the responsibility of experts in the Ministry and the administrative branch. The editor-in-chief of the LVM.fi service is Head of  Communications Antti Ellonen.

Blog platform, maintenance and comments

The blog is powered by WordPress. Blog maintenance is the responsibility of the Ministry’s Communications.

Comments on the blog entries are welcome for example on Twitter or Facebook. Discussion on social media takes place under such hashtags as #Impulssiblogi, #Impulssipodcast and #lvmfi. The blog can be found at impulssilvm.fi.

You can also follow us on:

The Ministry of Traffic and Communications

The Ministry of Transport and Communications of Finland seeks to promote people’s wellbeing and the competitiveness of businesses. Our mission is to ensure that people have access to well-functioning, safe and reasonably priced transport and communications networks.

Well-functioning transport and communications services are among the key elements on which Finnish society is founded. More and more often the raw material for services is information and the transport and communications networks serve as the platform.

It is the aim of transport and communications policies to promote mobility of information, goods and people and to ensure that people’s everyday life runs smoothly. This aim is pursued by means of legislation.  Legislation also lays the groundwork for generating market-based services and new business ideas.

The Ministry of Transport and Communications prepares the political and strategic guidelines and legislation for its administrative branch. Matters are prepared openly and in collaboration with stakeholders.

The Ministry’s mission is to maintain the competitiveness of businesses and to mitigate climate change by taking measures within its own sector.

Comments and contacts

Send us questions and feedback about the Ministry’s activities to kirjaamo@lvm.fi and about this website to webmaster@lvm.fi.